Direct naar de inhoud.

Beleid & voorwaarden

Groepsleiding en management
Omdat u als ouder, met het nemen van kinderopvang, besluit om de opvoeding van uw kind met ons te delen, stellen wij hoge eisen aan onszelf. De kwaliteit van onze opvang en de aandacht voor het kind zijn daarin voor een belangrijk deel afhankelijk van het personeel. Om dit te waarborgen, besteedt Kruimeltje veel aandacht aan haar werknemers. Naast een zorgvuldige selectie op basis van een door ons opgesteld aannamebeleid en van de CAO Kinderopvang, dragen wij zorg voor structureel goede en prettige werkomstandigheden.

Het management van het kinderdagverblijf coƶrdineert het dagelijks reilen en zeilen van het kinderdagverblijf. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang die onze BSO biedt. De directie heeft tot taak ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan zodat het management haar functie naar behoren kan uitoefenen.

Naast kennis van de ontwikkeling van kinderen is het pedagogisch handelen van onze leidsters en leiding van essentieel belang. Door de wijze waarop zij met elkaar omgaan en het creƫren van een goede sfeer in de groep, wordt voor een belangrijk deel bepaald of de BSO ook daadwerkelijk de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen en of het kind met plezier het verblijf beleeft.

Omgeving en sfeer
De buitenschoolse opvang is speciaal gebouwd voor het opvangen van jonge kinderen, wat tot uitdrukking komt in alle kindveilige materialen en maatregelen. Binnen is veel zorg besteed aan de inrichting, waardoor een harmonieuze omgeving ontstaat waarin uw kind zich snel thuis zal voelen. Er is gekozen voor een huiselijke sfeer waarin kinderen hun eigen hoekje kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen. Ook zijn computer en een WII met groot plasma-scherm aanwezig voor de kinderen. Uiteraard is het altijd mogelijk een kijkje te nemen om de sfeer te proeven. Wij geven met plezier een rondleiding en informeren u over de opvang en andere zaken.
De visie van waaruit BSO Kruimeltje werkt staat in ons pedagogisch beleidsplan. Kruimeltje streeft er naar bij al haar opvang activiteiten verantwoorde kinderopvang te bieden, waarbij de ontwikkeling van het kind in eigen tempo en op eigen niveau, in relatie met de leeftijd, wordt gestimuleerd. Dit vindt plaats onder deskundige leiding.
Veiligheid en gezondheidsbeleid

Door uw kind naar BSO Kruimeltje te brengen voor buitenschoolse opvang, kiest u voor begeleiding bij individuele ontwikkeling met betrekking tot taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid en het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. De BSO kan daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie bieden.

Pedagogisch Beleidsplan BSO de Apenkoppen en de Bevers 2018 versie def

Klachtenregeling

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Kruimeltje is vanaf 1-1-2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen  en niet meer bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang.  Onderstaand staat beschreven welke stappen u kunt nemen indien u als ouder/oudercommissie een klacht heeft. Tevens is het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen, de verkorte procedure en hoe het werkt toegevoegd alsmede een vragenformulier voor het indienen van een geschil.

GGD rapport Kruimeltje
Bij alle kinderopvangcentra vindt elk jaar toezicht op de kwaliteit plaats. In het kader van risico gestuurd toezicht, vindt elk jaar een onaangekondigde inspectie door de GGD plaats. De Gemeente Groningen draagt de GGD op om te toetsen of een kinderopvanginstelling voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (Wkkp).

Op 10 december  is er weer een GGD inspectie geweest. Onderstaand het inspectierapport van de BSO de Apenkoppen en BSO de Bevers.

Tijdens deze inspectie is door de GGD onderzocht of de exploitatie van Kruimeltje redelijkerwijs plaatsvindt in overeenstemming met de kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp). Zoals uit onderstaand rapporten blijkt dat de buitenschoolse opvang Kruimeltje, basisgroep de Apenkoppen en basisgroep de Bevers, aan de gestelde voorwaarden voldoet.
De rapporten liggen ook ter inzage op de Administratie van KDV Kruimeltje aan de verbetering 6 te Hoogkerk.
Om een pdf-bestand te kunnen bekijken heb je Adobe Reader nodig.

Algemene Voorwaarden
Kruimeltje hanteert naast de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie ook haar eigen voorwaarden.
Klik op deze link voor de voorwaarden van de brancheorganistatie.
En klik hier voor de eigen voorwaarden van Kruimeltje.